گلدن رتریور

گلدن رتریور

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ

در اواﺧﺮ ﻗﺮن 19 ﻣﯿﻼدي ﻓﺮدي ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻟُﺮد ﺗﻮﯾﺪﻣﺎس، اﯾﻦ ﻧﮋاد را ﺑﺮاي ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷـﮑﺎر ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ در ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼـﯽ ﺧـﻮد در ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻮرﻧﺲ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﭘﺮورش داد. ﮔـﺎﻫﯽ از آن ﺑــﺮاي ﺷــﮑﺎر ﻣــﺎﻫﯽ در ﺳــﻮاﺣﻞ درﯾــﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﻧﮋاد در اواﯾﻞ دﻫﻪ 1900 ﺑﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪ. اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﺳﮓ داراي ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ وﺳﯿﻌﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﮑﺎر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮓ راﻫﻨﻤﺎي ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن، ردﯾﺎب دارو و ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮓ ﺧـﺎﻧﮕﯽِ ﺑﺴـﯿﺎر دوﺳـﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

گلدن رتریور
  • گلدن رتریور
  • گلدن رتریور
  • گلدن رتریور

ﮔُﻠﺪن رِﺗﺮﯾﻮِر (Retriever Golden) ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی

رﻧﮓ
ﻃﻼﯾﯽ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪای از رﻧﮓ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺮم رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﻗﺮﻣـﺰ ﯾـﺎ ﻗﻬـﻮه اي ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺻﺎف ﯾﺎ ﻣﻮجدار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﯾﯽ ﭘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻫﺎي اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑـﻮده و ﻣـﺎﻧﻊ از ﻋﺒﻮر آب و رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺮ و ﺟﻤﺠﻤﻪ
ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻋﺮﯾﺾ و در زﯾﺮ آن ﯾﮏ ﮔﺮدن ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻣﺸـﺨﺺ ﻗـﺮار دارد. داراي ﭘـﻮزه ﻗـﻮي و ﭘﻬـﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺸﻢﻫﺎ
ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﻮده، ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه و دور آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﻮشﻫﺎ
داراي اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ.

دﻫﺎن
دﻧﺪانﻫﺎ ﺗﺮاز و ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. دﻫﺎن ﻧﻪ ﺑﺎﻻ و ﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺮدن
ﺻﺎف و ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﺖ.

اﻧﺪامﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ
ﺳﺎقﻫﺎي ﭘﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ راﺳﺖ ﺑﻮده و اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺤﮑﻤﯽ دارد. ﺷﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﮔﺮدن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺪن
ﮐﻮﺗﺎه و ﻋﺮﯾﺾ ﺑﻮده و دﻧﺪهﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ دارﻧﺪ.

اﻧﺪامﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﻘﺒﯽ
ﺳﺎقﻫﺎ و رانﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﻮي و ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﭘﺎﻫﺎ
ﮔﺮد و ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺎی ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻮده و ﭘﻨﺠﻪﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دم
ﻃﻮﯾﻞ و راﺳﺖ ﺑﻮده، ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ رأس دم ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﻌﺪ ﻧﺪارد.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺘﺎری

ﮔﻠﺪن رﺗﺮﯾور ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺟﺬاب، ﺑﺎﻫﻮش و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد آﻣﻮزش ﻓﺮاوان اﺳﺖ. رﻓﺘﺎر ﺧﯿﻠﯽ آراﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن دارد. ﺳﮓﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎوﻓﺎ، ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺮاي ﺧﻮﺷﻨﻮد ﮐﺮدن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻠﺪن رِﺗﺮﯾﻮِر ﻓﻌﺎل و ﭘﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺳﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. آﻣﻮزش ﺑﻪ او ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﮓﻫﺎ رﻓﺘﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮي ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﮓ دﯾﺪهﺑﺎن ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ورود ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎرس ﮐﺮدن اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ. در ﮐﻨﺎر اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻮدن او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺑﺮاي ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺎ ﮐﺮد. ﮔﻠﺪن رﺗﺮﯾﻮر ﻧﺎم ﺧﻮد را از ﺑﺎز آوردن ﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮓ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

ﮔﻠﺪن رﺗﺮﯾﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ورزش روزاﻧﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ و ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ آوردن ﺗﻮپ ﯾﺎ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺶ دارد. از اﯾﻦ رو آﻣﻮزش دادن ﺑﻪ او ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ روزاﻧﻪ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻏﺬا دادن زﯾﺎد ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮋاد اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮﺑﯽ در ﭼﺎق ﺷﺪن دارد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري

ﺑﻪ ﺷﺮط اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﻃﻮل روز، اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﺗﺤﺮك اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺣﯿﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

آراﺳﺘﮕﯽ

ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎی ﺻﺎف و ﭘـﺮ ﭘﺸـﺘﺶ ﮐـﺎر آﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻮده و ﺣـﺲ ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﺣﯿـﻮان و ﺻـﺎﺣﺒﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺷﺎﻧﻪ زدن روزاﻧﻪ و ﺷﺴﺘﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻻﯾـﻪ ﭘـﺮ ﭘﺸﺖ زﯾﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻘﺪار رﯾﺰش ﻣﻮ در اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.

ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ

اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻟﮕﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ داﻣﭙﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.

 

صفت

سگ نر سگ ماده

وزن (کیلو گرم)

72 تا 63

52 تا 32

ارتفاع (سانتی متر) 65 تا 61

56 تا 51