لابرادور رتریور

لابرادور رتریور

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ

منشاء ســگ لابرادور رتریور از جزیره نیو فانلند بوده و در حمل شـکار به ماهیگیران این منطقه کمک میکرده اسـت. در قـرن 19 مـیلادی، تعدادی از زمینداران محلـی ، بعضی از آنها را براي حمل کیس هه اي نمک از کشتی به ساحل آموزش دادنــد. آمیــزش ایــن نــژاد بــا ســایر سگهاي ورزشی انگلیسی، آن را ابتـدا به سگ شـکار و بعـد بـه یـک سـگ عملیاتی تمام عیار مبدل کـرد. از ایـن حیوان امروزه در ارتش، جهت ردیـابی داروهــاي قاچــاق و مــواد مخــدر و همچنین بـه عنـوان سـگ ردیـاب درمعادن استفاده میشود.

لابرادور رتریور
  • لابرادور رتریور
  • لابرادور رتریور
  • لابرادور رتریور

لابرادور رِﺗﺮﯾﻮِر (Labrador Retriever) ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی

رنگ
سیاه، شکلاتی یا زرد بوده، عاري از هر گونه لکه سفید رنگ است.

پوشش خارجی
یکی از مشخصات و ابزار تعیین کیفیت نژادي است. موهاي حیوان باید کوتاه، متراکم و بدون موج باشد و مانع از ورود هوا به زیر پوشش خارجی شود.

سر و جمجمه
جمجمه پهن و عریض بوده، داراي برجستگی در قسمت صورت است. سر نیز صاف و بدون گونه هاي گوشتی است. فکها قوي و با طول متوسط هستند. سوراخهاي یبینی باز بوده و پرههاي بینی رشد کردهاند.

چشمها
اندازه چشمها متوسط و عموماً به رنگ قهوهاي یا فندقی بوده که این ترکیب، ظـاهري بـاهوش وخوشخو به حیوان میدهد.

گوشها
نسبتاً بزرگ و به صورت آویزان است، کامًلاً نزدیک به سر و متمایل به عقب قرار گرفته اند .

دهان
دندانها منظم، قوي و سفیدرنگ میباشند.

گردن
از نظر ترکیب قوي و قدرتمند است و در میان شانه ها قرار گرفتهاند.

بدن
سینه عریض بوده و دندهها ارتجاعی میباشند. پشت حیوان تقریباً صاف و کوتاه است .

اندامهاي حرکتی عقبی
رانها، پهن و قوي بوده و مفصل زانو برگشته است. مفاصل خرگوشی خمیدگی ملایمی دارند.

پاها
گرد و جمع شده است و پنجه ها کمانی شکل هستند .

دم
در پایه بسیار ضخیم بوده و به تدریج به سمت نوك دم حالت مخروطی پیدا میکنند. دم داراي طولی متوسط بوده و همانند دم سمور گرد شده و در قسمت پشت پیچ نمیخورد.

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺘﺎری

لابرادور رِتریِوِرِ سگی با محبت، دوست داشتنی، هوشیار، باوفا، بسیار باهوش، مشتاق یادگیري، عاشق بازي کردن خصوصاً  در آب بوده و علاقه فراوانی به شنا دارد. نیازمند توجه انسانها است و توقع دارد بخشی از خانواده باشد. آموزش دادن به آنها آسان است. دیدهبان خوبی میباشد ولی براي نگهبانی مناسب نیست. اگر براي مدت طولانی تنها نگهداري شود میتواند دردسر ساز شود. در مقایسه با گُُلدن رِتریوِِر مستقلتر عمل میکند. از لابرادور به عنوان شکارچی، باز آورنده شکار، دیدهبان، همیار پلیس، راهنماي نابینایان و ردیابی مواد مخدر استفاده میشود. معمولاً لابرادورهاي انگلیسی آرام تر و ساکتتر از نوع آمریکایی هستند.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

لابرادورها سگهاي پر انرژي و عاشق کار و بازي هستند و بـه ورزش و فعالیـت بـدنی زیـاد نیـازدارند. اشتهاي بسیار خوبی دارند و باید به حد کافی تحرک داشته باشند تا چاق نشوند.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري

به شرط اجازه فعالیت بدنی کافی در طول روز، براي نگهداري در آپارتمان مناسب میباشد. در داخل خانه پر تحرک بوده و براي جلب رضایت حیوان، خانهاي با حیاط متوسط پیشنهاد میشود.

آراﺳﺘﮕﯽ

آراستن موهاي کوتاه، صاف و پر پشت آن آسان است. به برس زدن و شانه کشیدن منظم نیاز دارد. استحمام و استفاده از شامپو خشک تنها در مواقع ضروري پیشنهاد میشود. مقدار ریزش مو در این نژاد متوسط است.

ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ

مشکلات ناحیه کفل و مچ پا و برخی بیماريهاي چشم قابل ذکر میباشد.

 

صفت

سگ نر سگ ماده

وزن (کیلو گرم)

72 تا 34

52 تا 32

ارتفاع (سانتی متر) 65 تا 61

56 تا 35