قلاده گردنی زنگوله دار سگ و گربه

قلاده گردنی زنگوله دار سگ و گربه


35,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 10 آبان, 1399

نقد و بررسی : قلاده گردنی زنگوله دار سگ و گربه

قلاده گردنی زنگوله دار
قلاده
چیست

قلاده وســیله ای اســت که با اشکال و مواد مختلفی ساخته شــده و دور گردن سگ بسته می شود، قلاده ها ممکن اســت برای کنترل، تعیین هویت، زیبایی، مد و یا اهداف دیگر مورد استفاده قرار گیرند. اغلب تگ های شناسایی و اطلاعات پزشکی به قلاده های گردنی سگ نصب می شوند. این وسیله در کنترل کردن رفتار سگ بسیار موثر است و می تواند از آلفا شدن سگ جلوگیری به عمل آورد. معمولا بر روی قلاده ها حلقه ای وجود دارد که بند یا زنجیر به آن متصل می شود و جایگزینی رایج به جای قلاده کمری است.
قلاده ها رایج ترین وسیله برای کنترل و تعلیم سگ ها می باشند و نســبت به ســاختار و کارایی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند، قلاده های ضروری و قلاده های آموزشی.

قلاده های ضروری ۱۰ نوع می باشند که عبارتند از:

قلاده های تخت یا روزانه یا سگک دار
قلاده های تخت از رایج ترین انواع قلاده ها هســتند و هر صاحبی حداقل یک عدد از این قلاده ها را باید برای سگ خود تهیه کند. این نوع به عنوان قلاده روزانه نیز معروف است زیرا به صورت مداوم دور گردن ســگ قرار دارد و چون با گیره هایی مانند سگک کمربند یا چفت های پلاستیکی بسته می شوند به آنها قلاده سگک دار نیز می گوینــد. جنس این قلاده ها معمولا از چرم یا نوار های نایلونی اســت و کمتر از موادی مانند پلی استر، کنف یا فلز ساخته می شــوند، اما استفاده از نوع چرمی بهتر است چون مقاوم تر بوده و هم کمتر باعث ریزش مو و ایجاد حساسیت در سگ می شود. روی اکثر این قلاده ها حلقه فلزیی برای اتصال بند وجود دارد و معمولا تک های مشخصات بر روی آنها نصب می شوند.
قلاده های تخت استاندارد ترین نوع برای سگ ها می باشند. ایــن قلاده بــه شــکلی باید دور گردن سگ بســته شود که نه خیلی تنگ باشــد که سگ احســاس ناراحتــی پیدا کند و نه آنقدر گشــاد که به راحتی از گردن حیــوان خارج شــود. قاعده کلی برای اندازه مناسب بســتن قلاده این است که دو انگشت به صورت عمود بین قلاده و گردن سگ قرار گیرد.

قلاده های گرد یا رولی
قلاده های گرد که به آنها قلاده های رولی نیز گفته می شــود کارایی همانند قلاده های تخت دارند با این تفاوت که فقط از چرم ســاخته می شود و شکلشان گرد و داخلشــان با پنبه یا ابر پــر می گردد. این نوع از قلاده ها کامال مناسب سگهایی با مو های ضخیم و بلند هســتند زیرا از درهم پیچیده شدن و گره خوردن مو ها جلوگیــری کرده و اجازه نمی دهــد موهای زیر قلاده و اطراف گردن ســگ، حالتی نمدی پیدا کند و باز و بسته کردن آنها نیز بسیار آسان می باشد. همچنین برای سگ هایی که جثه بزرگ و پوست حساسی دارند مانند گریت دین و ناپولیتن ماستیف ها این قلاده پیشنهاد می شود چون نرم و گرد هستند و به راحتی روی پوست می غلتند بدون اینکه پوست را تحریک و باعث حساسیت آن شوند.
قلاده الیزابت
ایــن قلاده برای انــواع حیوانات خانگی مورد اســتفاده قرار می گیرد. قلاده الیزابت کاملا ســر حیوانات را دربر گرفته و بســیار سبک می باشــد. متداول ترین مدل آن از جنس پلاستیک فشــرده بوده و در دو حالت شفاف و مات در بازار موجود است (نمونه های دیگر این قلاده از پارچه، ابرهای فشــرد، مقوا و غیره ســاخته می شود). دایره ای شــکل و یا نیم دایره اســت و در زمان بسته شدن به دور گردن حالت مخروطی پیدا می کند. و می توان آن را از کلینیک های دامپزشکی و یا پت شاپ ها تهیه نمود. ایــن قلاده برای محدود کردن حرکات ســگ مورد اســتفاده قرار می گیرد. میتوان از آن برای جلوگیری از لیسیدن زخم، زبان زدن به مناطقی از بدن که بر روی آن دارو تجویز شــده اســت، بازکردن پانســمان ها و بخیــه، خاراندن صورت و گوشــها و حتی برای جلوگیری از جویدن اشیا استفاده نمود.

قلاده های ضد کک و کنه
این قلاده ها به مواد شــیمیایی(دارو) دفع کننده کک و کنه (انواع انگل های خارجی) آغشــته می باشند که برای ســگ ها هیچگونه ضرری ندارند. زمانی که ســگ در محیط های بازی ماننــد حیاط منزل، طبیعت و مزرعه رفت و آمد دارد امکان آلوده شــدنش به انگل های خارجی بســیار زیاد است به همین علت این نوع از قلاده معمولا همراه با قالده تخت مورد اســتفاده قرار میگیرد و جنس آن از پلاستیک نرم و قابل انعطاف می باشد. در زمان خرید این نوع از قلاده ها حتما به تاریخ انقضا دقت داشــته باشید چون اثر ضد انگل بودن آنها دایمی نمی باشد.

قلاده ضد فرار
این قلاده مانند قلاده های تخت می باشــد اما با این تفاوت که به جای یک حلقه برای اتصال بند، در دو طرف چفت یا سگک دو حلقه فلزی وجود دارد که هردو باهم به گیره بند متصل می شــوند و به این علت ساخته شده که در صورتی که چفت قلاده گردنی باز شد، سگ نتواند فرار کند و قلاده همچنان دور گردن سگ باقی بماند. این قلاده برای سگ هایی که همقدم را هنوز یاد نگرفتنه اند و یا اجتماعی نیستند و در مکان های عمومی، رفتاری غیر منتظره از خود نشان می دهند مناســب می باشد که معمولا همراه قلاده کمری مورد استفاده قرار می گیرند و صاحب هر دو بند را در اختیار دارد ( یکی بند قلاده فرار و دیگری بند قلاده کمری.)

قلاده ایمنی کشی
این قلاده از نظر ظاهری مانند قلاده ضد فرار می باشد، با این تفاوت که بجای چفت، یک کش مقاوم نایلونی در داخل آن قــرار دارد و بجای دو حلقه فلزی دو حلقه از جنس پلاستیک فشرده دارد که بند به آنها اتصال پیدا مــی کند. این قلاده زمانــی که بند به آن وصل نیســت در صورت کشیده شــدن گشاد می شود و از خطر خفگی ســگ در زمانی که قلاده به شــاخه، نرده، دریچه ورود و خروج گیر کند و یا حیوان دیگری قلاده ســگ را بکشــد جلوگیری به عمل می آورد. اما در زمان حرکت که بند به قلاده وصل اســت، اندازه ای ثابت داشته و سگ نمی تواند گردن خود را از آن خارج ســازد.
قلاده ایمنی کشــی را می توان به عنوان قلاده روزانه برای سگ های بازیگوشی که خارج از منزل (در حیاط) نگهداری می شوند و از دید صاحب دور هستند مورد استفاده قرار داد.

قلاده های پرچ دار
ایده استفاده از این نوع قلاده ها به دوران یونان باستان برمی گردد، در آن زمان برای جلوگیری از حمله گرگ به سگ های گله و آسیب دیدن ســگ های رقیب در مسابقات جنگ سگ ها مورد استفاده قرار می گرفت. جنس اکثر این قلاده ها چرمی می باشــند و برروی آنها پرچ های تزیینی و یا تیز فلزی قرار دارد. در جوامع سنتی کشــاورزان، گله دارن و شکارچیان همچنان از این قلاده های پرچی میخ دار فلزی برای سگ های گله و شــکاری خود اســتفاده می کنند زیرا امکان روبرو شدن سگشــان با حیوانات درنده وجود دارد. بی شک استفاده از این قلاده ها خیلی بهتر از قطع کردن گوش و دم سگها می باشد.
توجه داشته باشید که قلاده پرچ میخ دار بهتر است تنها زمانی به گردن سگ بسته شود که خطر حمله حیوانات دیگر سگ را تهدید کند و در زمان استراحت و غذا خوردن از گردن سگ باز شود تا پرچ ها به بدن سگ آسیبی وارد نسازند. در جوامع مدرن و شهر نشین این قلاده های پرچی بیشتر جنبه تزیینی دارند و پرچ های سطح قلاده به اشکال گوناگون و تخت هستند و پرچ های میخی آن از جنس پلاستیک فشرده می باشند که آسیبی به سگ نمی رسانند.

قلاده های نقاشی
ظاهر این قلاده ها مانند قلاده های تخت است با این تفاوت که جنسشــان فقط از چرم است و یک الگوی خاص و ســنتی مشخص برروی آنها با رنگی مقاوم در برابر آب و رطوبت نقاشــی می شود. قیمت این قلاده ها از سایر قلاده های گردنی گرانتر می باشــد زیرا طراحی خاصی که برروی آنها انجام می شود همه با دست نقاشی می شوند و فقط جنبه تزیینی دارند.

قلاده های مشمعی
این قلاده ها از ترکیب وینیل و پنبه بافته می شود و بسیار مقاوم بوده و به سختی پاره می شوند. قابل شستشو بوده و ضد آب و لکه هستند و دارای طرح های متنوع و زیبایی می باشند و فقط جنبه تزیینی دارند.

قلاده های شبرنگ
بــرروی ایــن قلاده هــا نوارهــای منعکس کننده نــور یا نوارهایی با رنگ های شبرنگ وجود دارد که در تاریکی کاملا قابل رویت هســتند و معمولا جنسشان نایلونی اســت و از ۳۵ متری در شب قابل دید می شود و از خطر تصادف جلوگیری میکند. این قلاده ها برای ســگ هایی مناسب است که شب ها برای پیاده روی به خارج از منزل برده می شوند.

مشخصات فنی :

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “قلاده گردنی زنگوله دار سگ و گربه”